Regulamin

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Sprzedaż Treści cyfrowych oraz odpłatne Świadczenie usług elektronicznych wskazanych na stronie www.zych-kancelaria.pl dokonywane są przez przedsiębiorcę dr Katarzynę Zych prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zych, NIP: 8222225382, REGON: 147332283, wpisaną na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
 2. Punkt kontaktowy dla Kupujących oraz organów administracji krajów Unii Europejskiej: kontak@zych-kancelaria.pl.
 3. Regulamin określa:
  • zasady sprzedaży Treści cyfrowych i Świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym warunki składania Zamówień, dokonywania płatności;
  • uprawnienia Kupujących przysługujące w związku z dokonaniem zamówień.
 4. Ceny podane na stronie są w złotych polskich i są cenami brutto, obejmują podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na rzecz podmiotów, mających miejsce zamieszkania lub adres wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Informacje dotyczące Treści cyfrowych i odpłatnego Świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych na stronie zych-kancelaria.pl, w tym specyfikacja Produktów i Ceny nie stanowią oferty, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Treści cyfrowe po dokonaniu zakupu przez Klienta nie podlegają aktualizacji.
 8. Kupujący w ramach korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie zych-kancelaria.pl zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu i dobrych obyczajów. Na stronie zych-kancelaria.pl zabronione jest dostarczanie nielegalnych treści, w tym rozsyłanie spamu, treści nieobyczajnych. Zabrania się korzystania z wirusów, botów.
 9. Dostarczanie Treści cyfrowych i Świadczenie usług elektronicznych odbywają się za pośrednictwem sieci Internet.
 10. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
 11. Sprzedawca udostępnia Kupującym treść Regulaminu nieodpłatnie. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego wydruk, zapis na nośniku lub pobranie ze strony internetowej zych-kancelaria.pl.
 12. W przypadku umożliwienia pozostawiania opinii zapewnione pozostanie zastosowanie wszelkich dostępnych metod, w celu weryfikacji rzetelności i prawdziwości opinii. W takim przypadku szczegółowe zasady określał będzie odrębny dokument.
 13. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Klient nie powinien korzystać ze strony zych-kancelaria.pl

 

§2

DEFINICJE

 

 1. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (e-booki, wzory dokumentów dostępne na stronie zych-kancelaria.pl).
 2. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Na stronie zych-kancelaria.pl świadczone są usługi drogą elektroniczną takie jak: udzielanie porad online, udostępnianie systemu rezerwacji, oferowanie konsultacji online, blog, formularz, możliwość składania Zamówień, zawierania umów online, usługa koszyka.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 5. E-Konsultacje – usługi świadczenia porad prawnych online lub telefonicznie określone szczegółowo w Regulaminie. Szczegółowy opis wskazany jest w wyodrębnionej zakładce na stronie zych-kancelaria.pl.  
 6. Klient – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli, w ramach którego Klient dokonuje wyboru Produktu, w celu zawarcia umowy.
 8. Produkt – Treść cyfrowa, Usługa cyfrowa, E-Konsultacje. Szczegółowe opisy Produktów wraz z ich specyfikacją dostępne są w oznaczonych zakładkach na stronie zych-kancerlaria.pl
 9. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do Produktu lub w celu korzystania z Produktu;
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
 11. Punkt kontaktowy – punkt umożliwiający komunikację z Klientami, Komisją Europejską, Radą Usług Cyfrowych, koordynatorami ds. usług cyfrowych z innych państw członkowskich, właściwych organów danego państwa członkowskiego, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102). Punkt kontaktowy służy celom operacyjnym i nie musi mieć fizycznej lokalizacji.
 12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakres zastosowania przepisów dotyczących konsumenta określa art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759).
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera umowę, z której treści wynika, że jest ona związana z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.
 14. Koszyk – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenia Zamówienia.
 15. Kompatybilność – współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 16. Funkcjonalność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 17. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić za Produkt. Ceny podane na stronie są cenami brutto.
 18. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2).
 19. Usługodawca/Sprzedawca – przedsiębiorca dr Katarzyna Zych prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zych, NIP: 8222225383, REGON: 147332283, wpisaną na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

 

§3

WARUNKI TECHNICZNE

 

 1. Zamówienie Produktu wymaga spełnienia minimalnych wymogów technicznych takich jak posiadanie:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu,
  • posiadanie aktualnej i skonfigurowanej przeglądarki internetowej, obsługującej pliki cookies i skrytpy Javascript, takiej jak: Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. Opera, Safari,
  • posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, umożliwiającego odbiór wiadomości, posiadanie programu obsługującego format pliku .PDF., .EPUB., .mobi, docs na potrzeby Treści cyfrowych,
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostosowania wymagań technicznych przez Klienta oraz czasowej niedostępności usług płatności elektronicznych spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
 3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych na stronie zych-kancelaria.pl poprzez stosowanie protokołu SSL.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykami dla Klienta związanymi z możliwością uzyskania dostępu do danych Klienta przez osoby nieuprawnione. W związku z tym rekomendowane jest korzystanie z zaktualizowanych programów antywirusowych, dokonywanie niezbędnych aktualizacji oprogramowania niezbędnego do korzystania z Produktów i zachowanie szczególnej ostrożności.

§4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Realizacja Zamówienia wymaga:
  • zapoznania się przez Klienta z Regulaminem, Polityką prywatności oraz zaakceptowania ich treści;
  • wyrażenia zgody na dostarczenie Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie (wskazane z checkboxie);
  • wyrażenia zgody na dostarczenie i realizację E-Konsultacji przed upływem przed upływem terminu na odstąpienie (wskazane z checkboxie);
  • potwierdzenia opcji potwierdzającej oświadczenie o treści równoważnej do: „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
  • dokonania zapłaty Ceny za Zamówienie.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta wszystkich wymaganych i prawidłowych danych obejmujących: imię i nazwisko, adres zamieszania/adres siedziby, adres e-mail, numer kontaktowy, danych identyfikacyjnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Przy składaniu Zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych w formularzu. System informuje o konieczności poprawienie lub podania prawidłowych danych w celu realizacji Zamówienia. Nie jest możliwe dokonanie zakupu Produktu z użyciem niepoprawnych lub anonimowych danych osobowych.
 4. Szczegółowa specyfikacja Produktów dostępna jest w ich opisach na stronie zych-kancelaria.pl
 5. Zamówienia mogą być składane w systemie 7/24.
 6. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami (nie dotyczy Przedsiębiorców na prawa konsumenta) wyłączona pozostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Usługobiorca zapewnia, aby Konsument w momencie składania Zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że Zamówienie pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.
 8. Płatność za Produkty następuje wyłącznie za pośrednictwem operatora szybkich przelewów elektronicznych: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, KRS: 0000347935.
 9. Klient akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 10. Wraz ze złożeniem Zamówienia, Klient składana Usługodawcy ofertę zawarcia umowy.
 11. Zawarcie umowy następuje po przyjęciu Zamówienia przez Usługodawcę i otrzymaniu Ceny za Produkt. Usługobiorca w formie wiadomości e-mail informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia (zawarcie umowy). Wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia, Klient otrzymuje fakturę elektroniczną oraz link umożliwiający dostęp do Produktu.
 12. Usługobiorca otrzymuje podsumowanie Zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu.
 13. W przypadku odmowy przyjęcia oferty złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia, Sprzedawca w wiadomości e-mail informuje o odmowie przyjęcia oferty. W takim przypadku umowa nie zostaje zawarta, zaś Cena zwraca jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

§5

E-KONSULTACJE

 1. Klient dokonując zakupu E-Konsultacji zobowiązany jest w formularzu opisać przedmiot konsultacji. Przed E-Konsultacją Usługodawca zastrzega możliwość zwrócenia się o przedstawienie dodatkowych informacji.
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że w uzasadnionych przypadkach Usługodawca może odwołać E-Konsultacje. Za uzasadnione powody przyjmuje się sytuacje, w których przedmiot E-Konsultacji nie jest zgodny z zakresem specjalizacji kancelarii oraz przyczyny losowe niezależne od Usługodawcy.
 3. W przypadku odwołania E-konsultacji przez Usługodawcę z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej, Usługodawca niezwłocznie dokonuje zwrotu płatności, nie później niż w ciągu 7 dni.

§6

 ODSTĄPIENIE DO UMÓW ZAWARTYCH NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie zawarcia umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług (E-Konsultacje), w przypadku gdy Usługodawca wykonał usługę za wyraźną i uprzednia zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia usługi został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadkach innych niż mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej, Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 5. Podstawą odstąpienia jest oświadczenie o odstąpieniu złożone przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@zych-kancelaria.pl lub pocztą tradycyjną na adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza Usługodawcy.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Regulaminu.
 7. W wyniku odstąpienia, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dostąpienia dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu w jaki dokonano zapłaty za Produkt.

 

§7

ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ. REKLAMACJE

 

 1. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji (w przypadkach, gdy dotyczy to danego towaru).
 2.  Przy ocenie zgodności z umową uwzględnia się również, czy Produkt:
  • nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 5. W przypadkach, gdy Treść cyfrowa jest niezgodna z umową Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 6. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z umową.
 8. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 9. Reklamacje z tytułu niezgodności składane są na adres poczty elektronicznej wskazany jako Punkt kontaktowy w § 1 Regulaminu. 
 10. Reklamacja zawiera:
  • imię i nazwisko Klienta,
  • opis niezgodności,
  • adres poczty elektronicznej,
  • datę ujawnienia niezgodności,
  • treść żądania związanego z niezgodnością.
 11. W przypadku niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpatrzenia.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.

§8

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa osobiste i majątkowe do Produktów sprzedawanych za pośrednictwem www.zych-kancelaria.pl należą do Usługodawcy. Produkty obejmujące Treści cyfrowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).
 2. Korzystanie przez Klienta z Produktów obejmujących Treści cyfrowe obejmuje wyłącznie własny użytek Klienta i niedozwolone jest korzystanie z Treści cyfrowych w celach komercyjnych. Niedozwolone jest udostępnianie Treści cyfrowych innym podmiotom.
 3. Udzielenie Klientowi dostępu do Produktów wiąże się z udzieleniem licencji: udzielonej na czas nieoznaczony (chyba że specyfikacja Produktu przewiduje wprost inaczej), niewyłącznej i nieprzenoszalnej na następujących polach eksploatacji:
  • zapis Treści cyfrowych techniką cyfrową,
  • przechowywanie Treści cyfrowych,
  • modyfikacja Treści cyfrowych na własne potrzeby (w zakresie Treści cyfrowych obejmujących wzory dokumentów),
  • wydruk Treści cyfrowych na własne potrzeby.
 4. Naruszenie przez Klienta praw własności intelektualnej wiązać się będzie z realizacją roszczeń dotyczących naprawienia wyrządzonej szkody. 

§9

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych i stosowania plików cookies określa Polityka prywatności dostępna w zakładce na stronie www.zych-kancelaria.pl/polityka-prywatności.  

§10

ROZWIAZYWANIE SPORÓW

 1. Umowy na podstawie Regulaminu zawierane są na podstawie przepisów prawa polskiego.
 2. W przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta istnieje możliwość polubownego rozwiązania sporu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Spory z udziałem Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przebywających w UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie mogą być rozstrzygane z wykorzystaniem platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy na podstawie Regulaminu zawierane są na podstawie przepisów prawa polskiego.
 2. Zakres Produktów dostępnych na stronie www.zych-kancelaria.pl może ulegać zmianie. Nie wpływa to na umowy zawarte z Klientami przed zmianą zakresu Produktów.
 3. Regulamin może ulegać zmianie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia zmian dotyczących oferowanych Produktów, zmian funkcjonalności na stronie zych-kancelaria.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zawarte umowy przez wprowadzeniem zmian Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy:
  • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 34),
  • ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823),
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).
 5. Obecny Regulamin obowiązuje od 4 kwietnia 2024 r.

Załącznik:

Załącznik nr 1- Wzór formularza odstąpienia od umowy

pobierz tutaj