KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA, DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem danych osobowych dr Katarzyna Zych prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zych, NIP: 8222225382, REGON: 147332283, adres do korespondencji: ul. Odkryta 55D/28, 03-140 Warszawa
 2. W celu kontaktu Administrator wyznaczony został następujący adres e-mail: kontakt@zych-kancelaria.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • podjęcia działań na żądanie w związku z kontaktem użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej, obsługi poczty tradycyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie: imię, nazwisko, firma, adres e-mail;
 • zawarcia umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie: imię, nazwisko, firma, adres e-mail, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, numer telefonu;
 • wystawienia faktury, spełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie: imię, nazwisko, nazwa podmiotu, NIP, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dochodzenia praw i roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie: imię, nazwisko, firma, KRS, NIP, adres zamieszania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail;
 1. Administrator danych będzie przechowywał dane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji zawartej umowy oraz w okresie, w którym będą realizowane cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych związanych z zawartą umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
 2. Odbiorcami danych mogą być: podmioty i organy w stosunku, do których Administrator jest zobowiązany do ich udostępnienia oraz podmioty, z którymi które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora danych w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie usług Kancelarii (takie jak: usługi księgowe, obsługa płatności, wsparcie techniczne.
 3. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) wyłącznie w przypadku, gdy:
  1. na podstawie art. 45 RODO, Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
  2. na podstawie art. 46 RODO, państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO.

W takim przypadku dane zostaną zabezpieczone i ma Pani/Pan prawo uzyskać kopię zabezpieczeń kontaktując się z Administratorem danych.

 1. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy bądź udzielenie odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 2. Kancelaria nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
 3. W każdej chwili możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane.