Konsultacja prawna (e-mail)

450,00 

• do 3 pytań prawnych

Kategoria:

Opis

 

  1. Klient dokonując zakupu E-Konsultacji w formie korespondencji e-mail zobowiązany jest w formularzu opisać przedmiot zagadnienia ze wskazaniem stanu faktycznego oraz powziętych wątpliwości i pytań (maksymalnie do 3 pytań dotyczących zagadnienia). Przed E‑Konsultacją Kancelaria zastrzega możliwość zwrócenia się o przedstawienie dodatkowych informacji.
  2. E-Konsultacja w formie korespondencji e-mail udzielana jest w zakresie zagadnienia opisanego w formularzu i dotyczy wyłącznie obszarów specjalizacji Kancelarii.
  3. Analiza prawna z odpowiedziami na pytania udzielana jest nie dłużej niż w ciągu 48 godzin.
  4. W ramach E-Konsultacji nie są sporządzane umowy, pisma, jak również analizowane dokumenty. E-Konsultacje nie obejmują doradztwa podatkowego, w związku z czym Kancelaria może poinformować Klienta o konieczności uzyskania dodatkowych opinii prawopodatkowych lub interpretacji podatkowych.
  5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że w uzasadnionych przypadkach Kancelaria może odwołać E-Konsultacje. Za uzasadnione powody przyjmuje się sytuacje, w których przedmiot E-Konsultacji nie jest zgodny z zakresem specjalizacji kancelarii oraz przyczyny losowe niezależne od Kancelarii. W przypadku odwołania E-konsultacji przez Kancelarię, Kancelaria niezwłocznie dokonuje zwrotu płatności, nie później niż w ciągu 7 dni.
  6. Ze względu na sytuacje, w której przedstawiony przez Klienta stan faktyczny wymaga podjęcia dodatkowych czynności, w tym analizy orzecznictwa i doktryny, sporządzenia opinii prawnej, pism, umów, regulacji wewnętrznych, w szczególności ze względu złożoność analizowanego zagadnienia, rozbieżne stanowiska sądów oraz przedstawicieli nauki, Kancelaria niezwłocznie informuje o zakresie dodatkowych czynności związanych z rozwiązaniem przedstawionego zagadnienia prawnego i w przypadku zainteresowania przedstawieniem przez Kancelarię oferty na czynności dodatkowe – przedstawia Klientowi ofertę w formie i terminie ustalonej z Klientem.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług (E-Konsultacje), w przypadku gdy Usługodawca wykonał usługę za wyraźną i uprzednia zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia usługi został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy.