Porada telefoniczna 40 min

400,00 

• czas rozmowy do 40 minut

Kategoria:

Opis

Zarezerwuj termin konsultacji »

  1. Klient dokonując zakupu E-Konsultacji zobowiązany jest w formularzu opisać przedmiot zagadnienia ze wskazaniem stanu faktycznego oraz powziętych wątpliwości i pytań. Przed E-Konsultacją Kancelaria zastrzega możliwość zwrócenia się o przedstawienie dodatkowych informacji.
  2. E-Konsultacja telefoniczna udzielana jest w zakresie zagadnienia opisanego w formularzu i dotyczy wyłącznie obszarów specjalizacji Kancelarii.
  3. Czas trwania E-Konsultacji telefonicznej nie przekracza 40 minut.
  4. W ramach E-Konsultacji nie są sporządzane umowy, pisma, jak również analizowane dokumenty. E-Konsultacje nie obejmują doradztwa podatkowego, w związku z czym Kancelaria może poinformować Klienta o konieczności uzyskania dodatkowych opinii prawopodatkowych lub interpretacji podatkowych.
  5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że w uzasadnionych przypadkach Kancelaria może odwołać E-Konsultacje. Za uzasadnione powody przyjmuje się sytuacje, w których przedmiot E-Konsultacji nie jest zgodny z zakresem specjalizacji kancelarii oraz przyczyny losowe niezależne od Kancelarii.
  6. W przypadku odwołania E-konsultacji przez Kancelarię, Kancelaria niezwłocznie dokonuje zwrotu płatności, nie później niż w ciągu 7 dni.
  7. Ze względu na czas trwania E-Konsultacji oraz sytuacje, w której przedstawiony przez Klienta stan faktyczny wymaga podjęcia dodatkowych czynności, w tym analizy orzecznictwa i doktryny, sporządzenia opinii prawnej, pism, umów, regulacji wewnętrznych, w szczególności ze względu złożoność analizowanego zagadnienia, rozbieżne stanowiska sądów oraz przedstawicieli nauki, Kancelaria niezwłocznie informuje o zakresie dodatkowych czynności związanych z przedstawionym zagadnieniem prawnym i w przypadku zainteresowania przedstawieniem przez Kancelarię oferty na czynności dodatkowe – przedstawia Klientowi ofertę w formie i terminie ustalonej z Klientem.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług (E-Konsultacje), w przypadku gdy Usługodawca wykonał usługę za wyraźną i uprzednia zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia usługi został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy.